BJÄRE ENTREPRENAD

ENSKILT AVLOPP

Gräva ett nytt eller ersätta ett befintligt enskilt avlopp

Bjäre Entreprenad hjälper dig med att gräva ett nytt eller ersätta ett befintligt enskilt avlopp. Vi utför totalentreprenaden med markarbete, nya ledningar, brunn och den reningslösning som du väljer. Dessutom sköter vi tillstånd och kontakten med kommunen.

VÅRA TJÄNSTER

Är det dags att gräva nytt enskilt avlopp?

Att anlägga och gräva för enskilt avlopp kan göras på flera sätt beroende på förutsättningar och den reningslösning du väljer men det finns en del saker som du behöver tänka på.

Ett enskilt avlopp kräver bland annat tillstånd från kommunen och behöver installeras på ett korrekt sätt så att avloppet inte förorenar miljön. Det finns idag hundratusentals fastigheter runt om i Sverige som har valt eller tvingats att välja att installera enskilt avlopp, oftast på grund av att det saknas kommunalt avloppssystem i området. Det är du som fastighetsägare som är ansvarig för att ditt enskilda avlopp uppfyller de krav som kommunen ställer. Beroende på var du bor i landet och var fastigheten är belägen kan det finnas olika krav för enskilt avlopp.

För Ängelholms kommun är det Miljö- och hälsoskyddsenheten som sköter tillsynen av kommunens enskilda avlopp, d v s avlopp som inte är anslutna till det kommunala avloppssystemet. Syftet med tillsynen är att identifiera avlopp som inte uppfyller rådande lagkrav. Information om enskilt avlopp för Ängelholms kommun hittar du här.

Ibland kan det vara en del administration kring installation och ombyggnad av vatten och avlopp. Vi har etablerad kontakt med de flesta kommuner i nordvästra Skåne och södra Halland och kan hjälpa er med de ansökningar/handlingar samt egenkontroller som krävs för att få ett godkänt avlopp.

VÅRA TJÄNSTER

Markinfiltration

I en infiltrationsanläggning renas vattnet genom att det rinner genom biomodulerna och det naturliga jordlagret. Därefter sprids vattnet via marken ner till grundvattnet. I marken renas vattnet naturligt genom biologiska, fysikaliska och kemiska processer. Infiltration kan användas för rening av blandat, urinavlastat avloppsvatten, eller enbart BDT-vatten.

För att säkerställa att marken kan ta hand om det renade vattnet är det viktigt att ta ett markprov.

Minireningsverk

Ett minireningsverk är precis som namnet antyder ett reningsverk i miniformat. Det är uppbyggt enligt samma principer som i stora kommunala avlopp men renar mindre mängder vatten och är därför lämplig att använda för rening av avloppsvatten för fastigheter med enskilt avlopp. Minireningsverket grävs ner i marken och har därför en minimal visuell påverkan på din tomt.

Vilket minireningsverk som passar just din fastighet beror på en mängd faktorer bl.a.:

  • Normal- eller hög skyddsnivå
  • Tomtens geografiska förutsättningar
  • Hushållets belastning i volym
  • Driftkostnad
  • Beprövad produkt
VAD ÄR VAD?

Vilka krav finns det på enskilt avlopp?

Kommunen du bor i har beslutat om vissa krav som ditt enskilda avlopp måste uppfylla.

Kraven kan variera beroende på i vilken del av landet du bor. Du kan få mer hjälp av oss på Bjäre Entreprenad som är specialiserade på enskilt avlopp, men du kan också vända dig till kommunen för mer information.

Till att börja med behöver du ha tillstånd från kommunen för att få installera ett enskilt avlopp. Det är du som är fastighetsägare som är ansvarig för att tillstånd finns och att installationen sker enligt de riktlinjer som gäller, även om du anlitar ett företag för installationen. Därför är det viktigt att du anlitar ett professionellt markföretag som vet hur ett enskilt avlopp ska installeras.

ATT TÄNKA PÅ

Vilken typ av avlopp ska du välja?

Kommunen du bor i har beslutat om vissa krav som ditt enskilda avlopp måste uppfylla.
Ta reda på vilken typ av mark du har där du planerar att lägga ditt avlopp. Finns det vattentäkter, sjöar eller vattendrag inom 200 meter? Det finns avloppslösningar som passar vissa marktyper bättre än andra.

Kontakta en avloppsentreprenör för att diskutera vilken avloppslösning som passar bäst på den plats där du bor. Tänk på att vara ute i god tid.

Vid markbaserade avloppsanordningar måste en provgrop ordnas för att ta fram bestämning av högsta dimensionerande grundvattennivå för avloppsanläggningen. Läs mer om detta under E-tjänster och blanketter, se länk till höger.
Ta kontakt med miljöavdelningen. En miljö- och hälsoskyddsinspektör gör vid behov ett platsbesök i samband med att tillstånd söks för inspektion av provgrop, placering etc.
Skicka in din tillståndsansökan tillsammans med en situationskarta över fastigheten med den planerade avloppsanläggningen inritad samt aktuella produktdatablad.
När du fått ditt tillstånd kan du börja arbetet med din nya anläggning. Tänk på att beslutet inte vunnit laga kraft förrän tre veckor efter delgivning.

LÄNKAR
Information om enskilt avlopp hittar du på din kommuns hemsida.
Ängelholm
Halmstad
Båstad

Kunskapscentrum Vaguiden

ATT TÄNKA PÅ
DESSA FRÅGORNA STÄLLER MAN

Om din fråga inte finns här kan du kontakta oss

Vi är certifierade för att utföra enskilda avlopp och finns med på bl.a. Ängelholms kommuns rekommendationslista av entreprenörer som kan utföra denna typ av arbete.

Det bästa är att anlita ett företag som är experter på enskilt avlopp. Vi på Bjäre Entreprenad har installerat många enskilda avlopp genom åren och är specialister inom området. När du kontaktar oss så kommer vi ut till din fastighet för en inspektion och en diskussion kring den bästa lösningen för din fastighet.

Vi har inga fasta priser utan tittar på varje enskild förfrågan. Det är många parametrar som spelar in för att vi ska kunna få fram ett ungefärligt pris. 

Har du fått ett föreläggande från din kommun så har du även fått en tidshorisont för när installationen ska vara åtgärdad. Beroende på dina speciella förutsättningar kan det vara bra att kontakta oss så snart som möjligt så att vi tillsammans kan gå igenom projektet. Vissa perioder på året har vi väldigt hög beläggning och långa leveranstider.

Ja. Vi sköter kontakten med kommunen och ordnar med alla papper.

Du har rätt att utnyttja ROT avdraget (30 %) för arbetskostnaden på installationen.

Så här går ett projekt till från A till Ö

På Bjäre Entreprenad AB tar vi projekten från idé till färdigt resultat med en helhetslösning för våra kunder. Vårt team av professionella entreprenörer och anläggningsarbetare säkerställer en smidig och effektiv process från start till slut.

Målet är att visa hur en samarbete med Bjäre Entreprenad kan se ut och hur man som kund kan förvänta sig att projektet kommer att gå till från start till mål.

HUR GÅR DET TILL?
01
Kontakt och konsultation
Vi tar oss tid att lyssna på kundens visioner och arbetar tillsammans för att utveckla en plan som uppfyller deras förväntningar.
02
Offert och kostnadskalkyl
När vi har en tydlig bild av projektet, tar vi fram en detaljerad offert och kostnadskalkyl.
03
Genomförande
När kunden godkänt offerten och kostnadskalkylen, börjar vi arbetet med projektet.
04
Kvalitetskontroll
Under projektets gång, utför vi kontinuerliga kvalitetskontroller för att säkerställa att allt arbete uppfyller våra höga standarder.
05
Slutförande
När projektet är färdigt, genomför vi en sista kvalitetskontroll för att säkerställa att allt är som det ska. Vi arbetar tillsammans med våra kunder för att säkerställa att de är nöjda med det färdiga resultatet.

Projekt på gång?

Anlita Bjäre Entreprenad för ditt nästa mark- och anläggningsprojekt för en smidig och kvalitetsdriven process från start till mål.

ANLITA BJÄRE ENTREPRENAD